Επικοινωνία με τη Visa
Υποστήριξη καταναλωτών

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της Visa; Μπορούμε να βοηθήσουμε.

Υποστήριξη εμπόρων + μικρών επιχειρήσεων

Λάβετε βοήθεια με τα προϊόντα και τις λύσεις της Visa.