Πόροι

Πληροφοριακά γραφήματα


Βίντεο

Γραφική αναπαράσταση και κοινά παραδείγματα για μερικές από τις σημαντικότερες έννοιες του SCA της οδηγίας PSD2.
Image from video for Visa SCA run up plan
How merchants can provide the best customer experience under PSD2 SCA
PSD2 SCA framework for merchants
How merchants can identify transactions that don't require Strong Customer Authentication

Οδηγοί υλοποίησης

Οι πλήρεις οδηγοί υλοποίησής μας, με λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις και συστάσεις για τη βελτιστοποίηση του SCA

Οδηγοί βέλτιστων πρακτικών

Καθοδήγηση βέλτιστων πρακτικών για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του SCA και σχεδίαση μεθόδου αναγνωριστικού ελέγχου που παρουσιάζει τις ελάχιστες δυνατές δυσκολίες και προβλήματα.