Σημαντικές πληροφορίες: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ), Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και Ελβετία