Visa Inc. Πολιτική κατά της δωροδοκίας

1.0 Σκοπός

Η Visa Inc. υιοθέτησε την παρούσα Πολιτική κατά της δωροδοκίας (η «Πολιτική») για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς του νόμου περί πρακτικών διαφθοράς στο εξωτερικό των ΗΠΑ, του νόμου περί δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων εφαρμοστέων νόμων κατά της δωροδοκίας παγκοσμίως.

2.0 Πεδίο εφαρμογής

Η Πολιτική ισχύει για όλους τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους έκτακτους εργαζομένους («προσωπικό της Visa») της Visa Inc. και των θυγατρικών της («Visa» ή η «Εταιρεία»).  Η παρούσα Πολιτική πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές, διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας και της Πολιτικής προγράμματος για ταξίδια και έξοδα, και το Πρόγραμμα καρτών αγορών. Ωστόσο, στο βαθμό που η παρούσα Πολιτική είναι πιο περιοριστική, αντικαθιστά τις άλλες ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δώρων, των γευμάτων ή της ψυχαγωγίας). Η παρούσα Πολιτική μπορεί να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες και, εάν μεταφραστεί έτσι, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

Το περιφερειακό Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης και το Νομικό Τμήμα μπορεί να αναπτύξουν συγκεκριμένα ανά γεωγραφική ή ανά χώρα όρια δαπανών, για τα οποία απαιτούνται διαδικασίες προέγκρισης. Τα περιφερειακά Τμήματα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης και το Νομικό Τμήμα μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική και να παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με οποιεσδήποτε διαδικασίες που αφορούν στην αγορά.

3.0 Δήλωση Πολιτικής

Η Εταιρεία δεσμεύεται να κερδίζει επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω του θεμιτού και έντιμου ανταγωνισμού στην αγορά. Η συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας (Παράρτημα Α) αποτελούν ευθύνη όλων στην Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, η ανώτερη διοίκηση και ο Προϊστάμενος Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης έχουν αναλάβει να διασφαλίσουν ότι η Εταιρεία πληροί τα υψηλότερα νομικά και δεοντολογικά πρότυπα στις επιχειρηματικές της συναλλαγές. Η Visa θα συμμορφώνεται με το γράμμα και το πνεύμα των ισχυόντων νόμων κατά της δωροδοκίας κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της.  Απαγορεύεται αυστηρά η υπόσχεση, η εξουσιοδότηση, η προσφορά, η παροχή, η αποδοχή ή η προσέλκυση, άμεσα ή έμμεσα, οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας ή οποιουδήποτε αθέμιτου πλεονεκτήματος σε οποιονδήποτε, με την πρόθεση ή την υπόνοια ακατάλληλης επιρροής στις αποφάσεις ή τη συμπεριφορά του ή ως ανταμοιβή για ακατάλληλη απόδοση.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της βάσει των νόμων κατά της δωροδοκίας. Ως αμερικανική εταιρεία που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Εταιρεία υπόκειται στον αμερικανικό νόμο περί πρακτικών διαφθοράς στο εξωτερικό (FCPA). Ο FCPA είναι ένας νόμος με ποινικές διατάξεις που απαγορεύει την υπόσχεση, την εξουσιοδότηση, την προσφορά ή την παροχή οποιασδήποτε αξίας, άμεσα ή έμμεσα, σε κυβερνητικούς αξιωματούχους τρίτων χωρών (ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα των κυβερνήσεων τρίτων χωρών, καθώς και υπαλλήλους κρατικών ή ελεγχόμενων από το κράτος εμπορικών επιχειρήσεων, όπως ένα κρατικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, και μη αμερικανικούς πολιτικούς υποψηφίους, πολιτικά κόμματα ή κομματικούς αξιωματούχους και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς) για να επηρεάσουν οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση ενός αξιωματούχου τρίτων χωρών υπό την επίσημη ιδιότητά του. Ο νόμος FCPA ισχύει για τη συμπεριφορά του προσωπικού της Εταιρείας και της Visa σε όλο τον κόσμο. Η Εταιρεία υπόκειται επίσης σε διάφορους νόμους και κανονισμούς σχετικά με τα επιχειρηματικά φιλοδωρήματα που μπορούν να γίνουν αποδεκτά από το κυβερνητικό προσωπικό των ΗΠΑ. Η υπόσχεση, προσφορά ή παράδοση ενός δώρου, χάρης ή άλλου φιλοδωρήματος σε έναν κρατικό αξιωματούχο ή υπάλληλο της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά παράβαση αυτών των κανόνων, θα μπορούσε όχι μόνο να παραβιάσει την πολιτική της Εταιρείας, αλλά θα μπορούσε επίσης να αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Η Εταιρεία και το προσωπικό της Visa πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τον νόμο περί δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου του 2010 («Νόμος περί Δωροδοκίας»). Ο Νόμος περί Δωροδοκίας απαγορεύει τόσο τη δωροδοκία κρατικών αξιωματούχων όσο και την εμπορική δωροδοκία. Ο Νόμος περί Δωροδοκίας καθιστά παράνομη την προσφορά, υπόσχεση ή παροχή δωροδοκίας (η οποία για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας σημαίνει οικονομικό ή άλλο πλεονέκτημα), την αίτηση, τη συμφωνία λήψης ή αποδοχής δωροδοκίας ή τη δωροδοκία ξένου δημόσιου αξιωματούχου. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να θεωρηθεί συνυπεύθυνη για την παράλειψη αποτροπής της δωροδοκίας που επιχειρείται για λογαριασμό της και υποχρεούται να εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες για την αποτροπή της δωροδοκίας από όσους παρέχουν υπηρεσίες για την Εταιρεία ή για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται από θυγατρικές εταιρείες.

Εκτός από τον FCPA και τον Νόμο περί Δωροδοκίας, η Εταιρεία μπορεί να υπόκειται σε άλλους νόμους κατά της δωροδοκίας σε όλο τον κόσμο.  

Απαγορεύεται αυστηρά να δίνετε ή να προσφέρετε οτιδήποτε αξίας σε κυβερνητικό αξιωματούχο ή καλυπτόμενο κυβερνητικό αξιωματούχο (όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α) οποιασδήποτε χώρας κατά παράβαση της νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας ή να πραγματοποιείτε παράνομες πληρωμές σε τρίτους γνωρίζοντας ή έχοντας λόγους να γνωρίζετε ότι οποιοδήποτε μέρος θα προσφερθεί, δοθεί ή υποσχεθεί σε έναν τέτοιο αξιωματούχο. Απαγορεύονται επίσης οι πληρωμές διευκόλυνσης - πληρωμές για την επιτάχυνση ή την εξασφάλιση της εκτέλεσης μιας συνήθους κυβερνητικής δράσης.

Τέλος, πολλοί νόμοι κατά της δωροδοκίας απαγορεύουν επίσης την υπόσχεση, την προσφορά ή την πληρωμή δωροδοκιών ή παράνομων προμηθειών σε ιδιώτες. Αυτή η Πολιτική απαγορεύει την υπόσχεση, την εξουσιοδότηση, την προσφορά, την παροχή, την αποδοχή ή την προσέλκυση οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας ή οποιουδήποτε άλλου πλεονεκτήματος σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος - συμπεριλαμβανομένου ενός πελάτη, πιθανού πελάτη, προμηθευτή ή άλλου επιχειρηματικού συνεργάτη - με την πρόθεση ή την υπόνοια αθέμιτης επιρροής ή ανταμοιβής των επιχειρηματικών αποφάσεων του παραλήπτη.

4.0 Υπευθυνότητα

4.1 Ιδιοκτήτης Πολιτικής και Προγράμματος

Ο Επικεφαλής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης είναι ο Αρμόδιος της Πολιτικής και του Προγράμματος και θα διαχειρίζεται την Πολιτική και θα αναπτύσσει ένα πλαίσιο πολιτικής που περιλαμβάνει διαδικασίες, εργαλεία, επικοινωνίες και εκπαίδευση για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής και την επίτευξη των στόχων της. Το τμήμα Παγκόσμιας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης θα επιβλέπει την ετήσια εκπαίδευση σχετικά με την Πολιτική που παρέχεται στο σχετικό προσωπικό της Visa.

4.2 Εκτελεστικός χορηγός

Ο Εκτελεστικός Χορηγός της Πολιτικής είναι ο Γενικός Νομικός Σύμβουλος.

4.3 Επίβλεψη συμβολαίου

Η Επιτροπή Εταιρικών Κινδύνων (CRC) θα παρέχει επίβλεψη διοίκησης για την παρούσα Πολιτική μέσω περιοδικών ενημερώσεων από το τμήμα Παγκόσμιας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης.  

4.4 Εξαιρέσεις

Οι εξαιρέσεις στην παρούσα Πολιτική πρέπει να εγκρίνονται εκ των προτέρων από τον Αρμόδιο της Πολιτικής, το Νομικό Σύμβουλο της Πολιτικής, και το CRC. Ο Αρμόδιος της Πολιτικής θα παρακολουθεί οποιεσδήποτε εξαιρέσεις ή αποποιήσεις από την Πολιτική.

5.0 Διερεύνηση παραβάσεων

Η Εταιρεία θα διερευνά όλες τις αναφορές που λαμβάνονται για οποιαδήποτε παραβίαση ή υποψία παραβίασης της παρούσας Πολιτικής και δεν θα ανέχεται κανενός είδους αντίποινα για αναφορές ή καταγγελίες που υποβάλλονται καλή τη πίστει. Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Visa προστατεύει όλους όσους υποβάλλουν μια αναφορά ή ένα παράπονο και το προσωπικό της Visa αναμένεται να συνεργαστεί σε εσωτερικές έρευνες παραπτωμάτων.

Οποιαδήποτε συμπεριφορά που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα Πολιτική, τον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Εταιρείας ή την ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ενέργειες που περιλαμβάνουν έως και τον τερματισμό της απασχόλησης, με την επιφύλαξη των τοπικών νομικών απαιτήσεων.

6.0 Ανασκόπηση πολιτικής

Ο Αρμόδιος της Πολιτικής είναι υπεύθυνος για την εξέταση της Πολιτικής τουλάχιστον ετησίως για να επιβεβαιώσει ότι παραμένει σχετική και αποτελεσματική στην επίτευξη των δηλωμένων επιχειρηματικών στόχων και για τη σύσταση ενημερώσεων όπως απαιτείται στο CRC.

7.0 Επικύρωση της συμμόρφωσης με την πολιτική

Η παρούσα Πολιτική και οι διαδικασίες της υπόκεινται σε περιοδική επικύρωση της Παγκόσμιας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης ή/και σε εσωτερικό έλεγχο για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής και της συνεχούς συμμόρφωσης με την Πολιτική. Τα ευρήματα και οι στρατηγικές μετριασμού μπορούν να εξεταστούν με τους κατάλληλους ενδιαφερόμενους. Τα ουσιώδη ευρήματα θα αναφέρονται στο CRC ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την ανατεθειμένη επιτροπή(ές) του, όπως αρμόζει.

8.0 Σχετικά έγγραφα

  • Πολιτική για το πρόγραμμα ταξιδιών και εξόδων και το πρόγραμμα καρτών αγορών
  • Κατευθυντήριες γραμμές για το παγκόσμιο πρόγραμμα καρτών - Κάρτα ταξιδιών και εξόδων και κάρτα αγορών